Sekretesspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en enkel navigering över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen "personuppgifter" innefattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet för dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

Dataregistrering på denna webbplats

Vem är den ansvariga parten för inspelning av data på denna webbplats (dvs. "controller")?

Informationen på denna webbplats behandlas av operatören på webbplatsen, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnittet "Information som krävs enligt lag" på den här webbplatsen.

Hur registrerar vi dina data?

Vi samlar in dina uppgifter till följd av att du delar dina uppgifter hos oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Våra IT-system registrerar automatiskt annan information när du besöker vår webbplats. Dessa data innefattar huvudsakligen teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen öppnades). Den här informationen registreras automatiskt när du går in på den här webbplatsen.

Vilka syften använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för garantera felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att ta emot information om källan, mottagarna och syftena för dina arkiverade personuppgifter när som helst utan att behöva betala en avgift för sådana avslöjanden. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras eller utrotas. Tveka inte att kontakta oss när som helst under den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag" på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor. Du har också rätt att logga ett klagomål hos det behöriga tillsynsmyndigheten.

Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För detaljer, se Dataskyddsdeklarationen under avsnittet ”Rätt till begränsning av databehandling.”

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part.

Det finns en möjlighet att dina webbläsningsmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker den här webbplatsen. Sådana analyser utförs främst med cookies och med det vi kallar analysprogram. Som regel utförs analyserna av dina surfmönster anonymt; dvs surfmönstret kan inte spåras tillbaka till dig.

Du har möjlighet att invända mot sådana analyser eller du kan förhindra deras prestanda genom att inte använda vissa verktyg. För detaljerad information om verktygen och om dina alternativ att invända, se vår dataskyddsdeklaration nedan.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern Hosting

Denne nettsiden er hosted av en ekstern provider (host). Personlige data som blir innhentet på denne nettsiden blir lagret hos hosten. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, IP addresser, forespørsler, metadata og kommunikasjon, kontraktinformasjon, kontaktinformasjon, navn, webside-tilgang og andre data generert på denne nettsiden. Hensikten med å bruke denne hosten er å tilfredsstille kontrakten vi har med våre potensielle og eksisterende kunder (Art.6 (1)(b) GDPR) og for å sikre en hurtig og effektiv utførelse av våre online-tjenester gjennom en profesjonell leverandør.(Art.6(1)(f) GDPR). Dette er nødvendig for at vi skal tilfredsstille våre forpliktelser til kvalitet og for å oppfylle krav mht slike data.

Til disse tjenester bruker vi følgende host:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Gjennomføring av kontrakt for data prosessering avtale.

For å garantere at data prosessering skjer i samsvar med gjeldende data sikkerhets regler, har vi inngått en ordre prosessering kontrakt med vår host.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket på allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i överensstämmelse med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna Dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter innefattar data som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in samt vilka syften vi använder dessa data för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in.

Vi rekommenderar härmed att överföring av data via Internet (dvs via e-postkommunikation) kan vara benägna till säkerhetsgap. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredjepartsåtkomst.

Information om den ansvariga parten (kallad ”controller” i GDPR)

Databehandlingscontrollern på detta webbplatsen är:

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97959 Assamstadt - TYSKLAND

Telefon: +49 6294 4204-0
E-post: info@ansmann.de

Kontrollen är den fysiska personen eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syften och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Utformning av en data skyddsombud enligt lag

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (Herrn Reinhard Büschel) för vårt företag.

Datenschutzbeauftragter
ANSMANN AG
Industriestr. 10
97959 Assamstadt - TYSKLAND

Telefon: +49 6294 4204-0
E-post: dsb@ansmann.de

Återkallelse av ditt samtycke till bearbetning av data

Ett brett utbud av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med förbehåll för ditt uttryckliga medgivande. Du kan också när som helst återkalla det samtycke du redan har gett oss. För att göra det, allt du behöver göra är att skicka oss en informell avisering via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten för insamling av data som inträffade innan din återkallelse.

Rätt att invända mot insamlingen av data i speciella fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 GDPR)

Om data behandlas på grundval av art. 6 Sekt. 1 lit. e eller f GDPR, har du rätten att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av skäl som härrör från din unika situation. Detta gäller också för all profilering baserad på dessa bestämmelser. För att bestämma den rättsliga grunden som all behandling av data bygger på, se denna förklaring om dataskydd. Om du loggar en invändning, kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte är i stånd att presentera tvingande skydd värdiga skäl för behandlingen av dina uppgifter, som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är anspråk på, utövande eller försvar av juridiska rättigheter (invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att delta i direktreklam, har du rätt att när som helst invändas mot behandlingen av dina berörda personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller också för profilering i den utsträckning det är anslutet till sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter senare inte längre att användas för direkt reklamändamål (invändningar enligt artikel 21 avdelning 2 GDPR).

Rätt att logga in ett klagomål hos det behöriga tillsynsmyndigheten

Vid kränkningar av GDPR har de registrerade rätt att logga ett klagomål hos ett tillsynsorgan, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis behåller sin hemort, sin arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga in ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa eller domstolsförfaranden som finns tillgängliga som rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar all information som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan controller görs detta bara om det är tekniskt genomförbart.

SSL- och / eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Denna webbplats använder antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden för webbläsaren växlar från "http: //" till "https: //" och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad, kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information om, korrigering och radering av data

Inom ramen för tillämplig lagstadgade bestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller utrotade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag."

Rätt att kräva behandling restriktioner

Du har rätt att kräva införande av begränsningar när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag." Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • I händelse av att du ska bestrida riktigheten av dina uppgifter som arkiveras av oss, kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes / utförs på ett olagligt sätt har du möjligheten att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva utrotning av dessa uppgifter.
  • Om vi ​​inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver den för att utöva, försvara eller göra anspråk på lagliga rättigheter, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för att de utrotas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel. 21 Sekt. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vars intressen råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, dessa uppgifter - med undantag för arkivering - får endast behandlas med förbehåll för ditt samtycke eller för att kräva, utöva eller försvara rättsliga rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga allmänna intresse skäl citerade av Europeiska unionen eller EU: s medlemsland.

Avvisande av oönskade e-postmeddelanden

Vi invänder härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska information som ska tillhandahållas i avsnittet ” Information som krävs enligt lag ”för att skicka reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckliga rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad sändning av kampanjinformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Registrering av data på denna webbplats

Cookies

Uppdatera cookie-inställningar

I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar inte skador på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras i din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies." De raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Andra cookies kommer att arkiveras på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan justera webbläsarens inställningar för att se till att du blir meddelad varje gång cookies placeras och för att du ska kunna acceptera cookies endast i specifika fall eller för att utesluta godkännande av cookies i specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktionen), lagras på grundval av art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för att säkerställa tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Om andra kakor (t.ex. kakor för analys av dina surfmönster) ska lagras, adresseras de separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar automatiskt till oss. Informationen består av:

  • Typ och version av webbläsaren som används
  • Det använda operativsystemet
  • Referrer URL
  • Värdnamnet på den åtkomstdatoren
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa data registreras på grundval av art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria bilden och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär, informationen i kontaktformuläret samt all kontaktinformation som tillhandahålls däri kommer att lagras av oss för att hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter är baserad på Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före kontrakt. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de begäranden som riktas till oss (artikel 6, punkt 1, lit. f DSGVO) eller på ditt avtal (art. 6, punkt 1, en DSGVO) om detta har begärts.

Informationen som du har angett i kontaktformuläret ska förbli hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkalla ditt samtycke till arkivering av data eller om syftet för vilket information arkiveras finns inte längre (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka några obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringsperioder.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi skickar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter är baserad på Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före kontrakt. I alla andra fall är behandlingen baserad på ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR) och / eller på våra berättigade intressen (artikel 6.1 f) GDPR) eftersom vi har ett legitimt intresse av effektiv behandling av förfrågningar som adresseras till oss.

Uppgifterna som skickas av dig till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring förfaller (t.ex. efter slutförd din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare webbplatsfunktioner. Vi ska använda de uppgifter du anger bara för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat för. Den information vi kräver vid registreringen måste anges i sin helhet. Annars avvisar vi registreringen.

För att meddela dig om viktiga förändringar i omfattningen av vår portfölj eller vid tekniska ändringar, ska vi använda den e-postadress som anges under registreringsprocessen.

Vi ska bearbeta de uppgifter som anges under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (artikel 6 Avsnitt 1 lit. a GDPR).

Uppgifterna som registrerats under registreringsprocessen ska lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsförpliktelser.

5. Sociala medier

Facebook-plugin-program (Like & Share-knappen)

Vi har integrerade plug-ins från det sociala nätverket Facebook på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook: s uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredjepartsländer.

Du kommer att kunna känna igen Facebook-insticksprogram via Facebook-logotypen eller "Gilla" -knappen på denna webbplats . En översikt över insticksprogrammen för Facebook är tillgänglig under följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

När du besöker den här webbplatsen och dess sidor kommer plug-in att skapa en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat kommer Facebook att få informationen som du har besökt den här webbplatsen med din plug-in. Men om du klickar på Facebook "Like" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats och dess sidor med din Facebook-profil. Som ett resultat kommer Facebook att kunna fördela besöket på denna webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om den överförda informationen och dess användning av Facebook. För mer detaljerad information, vänligen kontakta Facebooks integritetsdeklaration på: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på den här webbplatsen och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto, logga ut från ditt Facebook-konto medan du är på den här webbplatsen.

Användningen av Facebook-insticksprogrammet är baserat på Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.

Twitter-plugin

Vi har integrerade funktioner för sociala medierplattformen Twitter på denna webbplats . Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Medan du använder Twitter och funktionen "Re-Tweet" kopplas webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och avslöjas för andra användare. Under denna process överförs också data till Twitter. Vi måste påpeka att vi, leverantörerna av webbplatsen och dess sidor inte vet något om innehållet i den överförda informationen och användningen av denna information av Twitter. Mer information finns i Twitter: s integritetsförklaring om data på: https://twitter.com/sv/sekretess .

Användningen av Twitter-plug-ins är baserad på Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.

Du har möjlighet att återställa dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings .

6. Analysverktyg och annonsering

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen av användare. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras.

Lagring av Google Analytics-kakor och användningen av detta analysverktyg baseras på Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av att analysera användarmönster för att optimera båda, tjänsterna som erbjuds online och operatörens annonseringsaktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterad till användningen av webbplatsen och Internet . IP-adressen som skickas i samband med Google Analytics från din webbläsare ska inte slås samman med andra data som Googles innehar.

Webbläsarplugin

Du gör har möjlighet att förhindra arkivering av kakor genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsares programvara. Vi måste dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Dessutom har du möjlighet att förhindra inspelning av data som genereras av cookien och anslutna till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google såväl som bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug- i tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=sv .

Invändning mot inspelning av data

Du har möjlighet att förhindra inspelning av dina data från Google Analytics genom att klicka på följande länk. Detta kommer att resultera i placering av en opt-out-cookie, som förhindrar inspelning av dina data vid framtida besök på denna webbplats: deaktivering av Google Analytics .

För mer information om hantering av användardata från Google Analytics, se Googles integritetsdeklaration på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv .

Kontraktsdata

Vi har genomfört ett avtal om databehandlingsavtal med Google och genomför de stränga bestämmelserna för de tyska dataskyddsbyråerna till fullo när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar tillhandahållna av Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska parametrar" som tillhandahålls av Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Källorna till denna information är intressebaserad annonsering från Google samt besökardata som erhållits från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte allokeras till en viss individ. Du har möjlighet att avaktivera den här funktionen när som helst genom att göra relevanta inställningsändringar för reklam på ditt Google-konto eller så kan du i allmänhet förbjuda att dina data registreras av Google Analytics, vilket förklaras i avsnittet "Invändning mot registrering av data."

Arkiveringsperiod

Data på användar- eller incidentnivå lagrade av Google länkade till kakor, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-kakor, Android-reklam-ID) kommer anonymiseras eller raderas efter 26 månader. För detaljer, klicka på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

Facebook Pixel

För att mäta konverteringsfrekvenser använder denna webbplats besökarens aktivitetspixel för Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook: s uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredjepartsländer.

Detta verktyg tillåter spårning av sidbesökare efter att de har länkats till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att analysera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och att optimera framtida reklamkampanjer.

För oss som operatörer av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma. Vi kan inte komma till några slutsatser om användarnas identitet. Facebook arkiverar emellertid informationen och bearbetar den så att det är möjligt att ansluta till respektive användarprofil och Facebook är i stånd att använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Policy för användning av Facebook-data . Detta gör att Facebook kan visa annonser på Facebook-sidor såväl som på platser utanför Facebook. Vi som operatör av denna webbplats har ingen kontroll över användningen av sådana data.

Användningen av Facebook Pixel är baserad på Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av effektiva reklamkampanjer, som också inkluderar sociala medier. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.
Facebook Pixel-inaktivering

I Facebooks integritetspolicy för data, du hittar du ytterligare information om skyddet av din integritet på: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Du har också möjlighet att inaktivera ommarknadsföringsfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet om annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . För att göra detta måste du först logga in på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera all användarbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbplats behöver vi från dig en e-postadress samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och samtycker till mottagandet av nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter får samlas in eller får endast samlas in på frivillig basis. Vi kommer att använda sådana uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och ska inte dela sådan information med någon tredje part.

Behandlingen av informationen som anges i prenumerationsformuläret för nyhetsbrev ska ske exklusivt på grundval av din samtycke (artikel 6 Avsnitt 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla det samtycke som du har gett till arkivering av data, e-postadressen och användningen av denna information för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagenligheten för alla transaktioner för databehandling som hittills har ägt rum.

Uppgifterna som har lagts in hos oss för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrev eller leverantör av nyhetsbrev och raderas från distribusionslistan för nyhetsbrev efter att du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål hos oss förblir opåverkade.

När du har avslutat prenumerationen från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller tjänsteleverantören i en svartlista för att förhindra framtida mailningar. Uppgifterna från svartlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de lagstadgade kraven när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR). Lagring i svartlistan är obestämd. Du kan göra invändningar mot lagring om dina intressen uppväger vårt legitima intresse.

Nyhetsbrev2Go

Denna webbplats använder Newsletter2Go för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Tyskland.

Nyhetsbrev2Go-tjänster kan bland annat användas för att organisera och analysera sändning av nyhetsbrev. Uppgifterna som du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet arkiveras på Newsletter2Gos servrar i Tyskland.

Om du inte vill tillåta en analys av Newsletter2Go måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi ger dig en länk för att göra detta i varje nyhetsbrevmeddelande. Dessutom kan du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Dataanalys av Newsletter2Go

Nyhetsbrev2Go gör det möjligt för oss att analysera våra nyhetsbrevskampanjer. Till exempel kan vi se om ett nyhetsbrevmeddelande har öppnats och i så fall vilka länkar som kan ha klickats på. Detta gör att vi kan avgöra, vilka länkar som tog ett extraordinärt antal klick.

Dessutom kan vi också se om en gång e-postmeddelandet öppnades eller en länk klickades, har tidigare definierade åtgärder vidtagits (omvandlingsfrekvens). Detta gör att vi kan avgöra om du har gjort ett köp efter att ha klickat på nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev2Go gör det också möjligt för oss att dela abonnenterna till vårt nyhetsbrev i olika kategorier (dvs till "kluster" -mottagare). Till exempel kan mottagare av nyhetsbrev kategoriseras baserat på ålder, kön eller bostad. Detta gör att vi kan skräddarsy vårt nyhetsbrev mer effektivt efter respektive målgrupps behov.

För detaljerad information om funktionerna i Newsletter2Go, följ denna länk: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/ .

Rättslig grund

Uppgifterna behandlas utifrån ditt samtycke (artikel 6, s. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagenligheten för alla transaktioner för databehandling som har ägt rum innan din återkallelse.

Lagringsperiod

Uppgifterna som har lagts in hos oss för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet eller tjänsteleverantören för nyhetsbrevet och raderas från distribusionslistan för nyhetsbrevet efter att du har prenumererat på nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål hos oss förblir opåverkade.

När du har avslutat prenumerationen från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller tjänsteleverantören i en svartlista för att förhindra framtida mailningar. Uppgifterna från svartlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de lagstadgade kraven när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR). Lagring i svartlistan är obestämd. Du kan göra invändningar mot lagring om dina intressen uppväger vårt legitima intresse.

För mer information, se dataskyddsreglerna för Newsletter2Go på: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/ .

Genomförande av ett avtal om databehandlingsavtal

Vi har genomfört ett avtal med Newsletter2Go, där vi kräver att Newsletters2Go skyddar våra kunders data och avstår från att dela sådant data med tredje parter. Du kan granska detta kontrakt under följande länk: https://www.newsletter2go.de/docs/Datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf .

8. Plug-ins och verktyg

YouTube med utvidgad dataskyddsintegration

Vår webbplats inbäddar videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utvidgade dataskyddsläget. Enligt YouTube garanterar detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Ändå betyder detta inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partner kan uteslutas som ett resultat av det utvidgade dataskyddsläget. Till exempel, oavsett om du tittar på en video, kommer YouTube alltid att upprätta en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar spela en YouTube-video på den här webbplatsen, en anslutning till YouTubes servrar kommer att upprättas. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats, tillåter du YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom, efter att du har börjat spela en video, kommer YouTube att kunna placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökarna på vår webbplats. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för att förhindra försök till bedrägeri. Dessa cookies kommer att stanna på din enhet tills du tar bort dem.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela en YouTube-video, som ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, detta är ett legitimt intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

För mer information om hur YouTube hanterar användardata, vänligen se YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv .

Google Maps (med samtycke) )

Denna webbplats använder Google Maps, en kartläggning / platstjänst, via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att garantera dataskydd på denna webbplats kommer du att upptäcka att Google Maps har inaktiverats när du besöker denna webbplats för första gången. En direkt anslutning till Googles servrar kommer inte att upprättas förrän du har aktiverat Google Maps autonomt i slutet (dvs gett ditt samtycke enligt artikel 6, s. 1 lit. en GDPR). Detta förhindrar överföring av dina uppgifter till Google under ditt första besök på vår webbplats.

När du har aktiverat tjänsten lagrar Google Maps din IP-adress. Som regel överförs den sedan till en Google-server i USA, där den lagras. Leverantören av denna webbplats har ingen kontroll över denna dataöverföring när Google Maps har aktiverats.

För mer information om hantering av användardata, se Googles integritetsdeklaration under följande länk : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Leverantörer av e-handel och betalningstjänster

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändigt för etablering, innehållsorganisation eller förändring av det rättsliga förhållandet (datainsamling). Dessa åtgärder vidtas på grundval av art. 6 Sekt. 1 lit. b GDPR, som tillåter bearbetning av data för att fullgöra ett kontrakt eller förhandskontrakt. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsinformation) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att göra det möjligt för användare att använda tjänsterna och fakturera dem.

insamlade kunduppgifter ska utplånas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen upphört. Detta ska inte påverka tillämpningen av lagstadgade behörighetsuppdrag.

Dataöverföring vid avslutande av kontrakt för onlinebutiker, detaljhandlare och leverans av varor

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är nödvändigt i samband med hanteringen av kontraktet; till exempel med företag som anförtrotts leverans av varor eller det finansinstitut som har till uppgift att behandla betalningar. Ytterligare överföring av data ska inte ske eller endast ske om du uttryckligen har godkänt överföringen. All delning av dina uppgifter med tredje parter i avsaknad av ditt uttryckliga medgivande, till exempel för reklamändamål, ska inte ske.

Grunden för behandlingen av uppgifter är Art. 6 Sekt. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av data för att fullgöra ett kontrakt eller för förhandskontrakt.

PayPal

Bland andra alternativ erbjuder vi betalning via PayPal på denna webbplats. Leverantören av denna betalningstjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”).

Om du väljer betalning via PayPal kommer vi att dela betalningsinformationen du anger med PayPal.

Den rättsliga grunden för delning av dina uppgifter med PayPal är Art. 6 Sekt. 1 lit. en GDPR (samtycke) samt art. 6 Sekt. 1 lit. b GDPR (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. En sådan återkallelse får inte ha någon inverkan på effektiviteten i databehandlingstransaktioner som inträffat tidigare.